REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług

Portal internetowy dostępny pod adresem https://polczat.pl udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:
– adres e-mail: [email protected]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1. Definicje

1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://polczat.pl oraz w wersji na urządzenia mobilne w formie aplikacji mobilnej Polczat.
2. Administrator – właściel serwisu Polczat.pl
3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
5. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.

§2. Postanowienia ogólne

1. Portal internetowy jak i świadczone za jego pośrednictwem Usługi dostępne są wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Administrator informuje, iż część funkcjonalności Portalu dostępnych za pośrednictwem strony internetowej jest niedostępnych w aplikacji mobilnej Polczat.
3. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami Netykiety (więcej o netykiecie pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) i zasadami współżycia społecznego.
5. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
6. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
8. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Administrator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na:
a) umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na jego stronach oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika;
b) umożliwieniu korzystania z czatu;
c) umożliwieniu przeprowadzenia rejestracji celem aktywacji Konta użytkownika i utrzymaniu Konta użytkownika na Portalu.
2. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych Regulaminem.
3. Usługi, o których mowa w pkt 1 lit. a-b świadczone są na rzecz Użytkownika przez czas określony tj. do momentu opuszczenia przez Użytkownika Portalu lub czatu. Usługa, o której mowa w pkt 1 lit. c świadczona jest na rzecz Użytkownika przez czas nieokreślony, chyba że Użytkownik lub Administrator na zasadach przewidzianych w Regulaminie dokonał odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia i usunął Konto użytkownika.
4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem aplikacji mobilnej:
a) urządzenie mobilne wyposażone w system Android w wersji minimum … ,
b) dostęp do poczty elektronicznej.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji i udostępniania nowych wersji aplikacji mobilnej. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji aplikacji mobilnej może być wymuszona przez Administratora jako niezbędna do dalszego niezakłóconego korzystania z aplikacji mobilnej.
8. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

1. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna.
2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu.
3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
7. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
8. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
10. Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość posługiwania się w trakcie czatu stałą nazwą użytkownika (nick).

§5. Korzystanie z czatu

1. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z czatu poprzez wybranie Pokoju, a następnie zalogowanie się danymi ustalonymi w trakcie rejestracji (Użytkownik zarejestrowany) lub poprzez podanie nazwy użytkownika i korzystanie z czatu jako „gość” (Użytkownik niezarejestrowany).
2. Nazwa wprowadzona przez Użytkownika niezarejestrowanego blokowana jest dla Użytkownika wyłącznie na okres aktywnej sesji Użytkownika na czacie. Opuszczenie czatu lub Portalu przez Użytkownika skutkuje zwolnieniem wybranej przez niego nazwy i możliwością wykorzystania jej przez innego Użytkownika.
3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z kilku nazw równocześnie lub korzystanie z nazwy sugerującej niepełnoletność. Zabronione jest podszywanie się przez Użytkownika pod zespół Administratora, w tym Operatorów, Moderatorów itp.
4. Korzystając z czatu Użytkownik może prowadzić konwersacje publiczne lub prywatne z wybranym innym Użytkownikiem.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wszelkie treści komunikatów wpisywane na czacie publicznym są natychmiast publikowane i dostępne dla innych Użytkowników.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż treść przekazu audiowizualnego nadawanego za pośrednictwem kamery dostępna jest dla innych Użytkowników i może zostać przez nich utrwalona bez wiedzy i zgody nadającego przekaz, a także rozpowszechniana za co Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
7. Użytkownik korzystając z czatu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Administratora lub innych wyznaczonych przez Administratora osób (Operator, Moderator itp.).
8. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania, przesyłania lub nadawania za pośrednictwem Portalu wyłącznie treści, które nie naruszają postanowień §6 Regulaminu (treści zakazane).
9. Postanowienia pkt 6 stosuje się także do treści przekazu audiowizualnego (transmisja obrazu z kamerek) dokonywanego przez Użytkownika oraz w stosunku do avatara, zdjęcia lub nazwy wybranej przez Użytkownika podczas rejestracji lub udziału w czacie jako „gość”.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane, przesyłane lub nadawane przez siebie treści za pośrednictwem Portalu.
11. Zgodnie z §2 pkt 3 Użytkownik zobowiązany jest do odnoszenia się z szacunkiem do innych Użytkowników oraz przestrzegania zasad Netykiety, a w szczególności:
a) do nienadużywania pisania z użyciem aktywnego CAPS LOCK’a;
b) do powstrzymania się od Floodowania, czyli dużej częstotliwości wypowiedzi (jedna pod drugą) nie mających sensu logicznego oraz zaśmiecających ekran rozmowy, wielokrotnego kopiowania i wklejania jednej wiadomości oraz używania długich ciągów znaków w wierszu;
c) do powstrzymania się od nagminnego, celowego lub złośliwego używania słów niecenzuralnych lub stosowania akronimów w celu ukrycia znaczenia poszczególnych słów, jak również korzystania ze znaków @# itd. w celu ukrycia znaczenia słowa, a także wulgaryzmów w formie wykropkowania, skrótu lub w języku obcym;
d) publikowania wiadomości mających na celu denerwowanie lub prowokowanie innych Użytkowników
12. Użytkownik publikując, przesyłając lub nadając jakiekolwiek treści za pośrednictwem Portalu gwarantuje, iż czynności te nie naruszają praw osób trzecich i pozostają zgodne z prawem.
13. Administrator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do weryfikacji treści publikowanych, przesyłanych lub nadawanych przez Użytkownika, a w uzasadnionych przypadkach do ich usuwania lub nakładania kar na Użytkownika zgodnie z §7 Regulaminu.

§6. Treści zakazane

1. Zabrania się publikowania, przesyłania lub nadawania za pośrednictwem Portalu treści (zarówno treści tekstowych, graficznych, audiowizualnych lub transmisji na żywo), które wprost lub pośrednio:
a) nawołują do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalają popełnienie takiego czynu,
b) obrażają uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawiają inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
d) znieważają lub zniesławiają inne osoby, a także godzą w dobre imię tych osób,
e) propagują lub nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
f) naruszają prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
g) mają charakter bezprawny,
h) posiadają odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
i) posiadają charakter nieobyczajny, obsceniczny lub pornograficzny, w szczególności prezentują treści erotyczne lub pornograficzne z udziałem nieletnich,
j) propagują używanie alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków odurzających i innych używek lub reklamują takie produkty,
k) prezentują dane osobowe,
l) zawierają jakiekolwiek treści reklamowe dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
2. Administrator informuje, iż w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do poinformowania organów ścigania o podejmowaniu przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem.

§7. Kary

1. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub podejmowania innych działań naruszających przepisy prawa lub zakłócających korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników Administrator jest uprawniony do stosowania wobec Użytkownika następujących kar:
a) kick (kop) – doraźne usunięcie z czatu za floodowanie, przeklinanie, kibolenie, reklamę lub obrażanie innych Użytkowników;
b) ban – zablokowanie Użytkownika w obrębie czatu, Pokoju lub w ramach całego Portalu za wyraźne niestosowanie się do postanowień Regulaminu i innych obowiązujących zasad, brak stosowania się do poleceń administratora lub wyznaczonych przez niego osób, niezaprzestanie dokonywania naruszeń pomimo uprzedniego zastosowania kary „kick”.
2. Ban nakładany jest na Użytkownika na czas określony lub na czas nieokreślony zgodnie z decyzją Administratora ze względu na wagę naruszeń dokonanych przez Użytkownika.
3. Nałożenie bana na czas nieokreślony w przypadku Użytkownika zarejestrowanego może skutkować usunięciem przez Administratora Konta użytkownika z Portalu.
4. Celem zapewnienia realizacji kary Administrator nakładając karę może dokonać blokady nazwy użytkownika lub możliwości korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu dla urządzenia z określonym adresem IP, a powiązanych z Użytkownikiem dokonującym naruszeń.
5. Bez względu na nałożenie kary na Użytkownika, Administrator jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w §6 pkt 2 Regulaminu.
6. Użytkownik zachowuje prawo do odwołania się od decyzji Administratora w przedmiocie nałożenia kary. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu bądź odrzuceniu odwołania Użytkownika podejmuje Administrator po ponownej analizie całokształtu sprawy.

§8. Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. W przypadku, gdy funkcjonalności dostępne na Portalu umożliwiają Użytkownikowi zamieszczanie oraz udostępnianie jakichkolwiek treści (tekstowych, graficznych itp.), Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Administratora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Administrator nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Użytkownik oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z treści, a ich umieszczenie oraz udostępnienie nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą uprawnionych osób;
b) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Administratora.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
4. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§9. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. Użytkownik, który uważa opublikowaną na Portalu treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści na adres [email protected].
2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
3. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie w terminie od 7 do 21 dni w zależności w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
4. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania zgłaszającego bez zbędnej zwłoki. Decyzja Administratora może polegać na moderacji treści albo usunięciu treści albo pozostawieniu treści na Portalu.
5. Zgłaszający może odwołać się od decyzji w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 21 dni.
6. W przypadku, gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§10. Rangi Użytkowników

1. Administrator może stosować specjalne wyróżnienie Użytkowników poprzez nadanie określonego koloru do nazwy użytkownika.
2. Ustala się następujące kolory wyróżnień:
a) czerwony – Administrator, Serwer Operator, Operator;
b) turkusowy – DJ (zaproszeni prezenterzy LiveStream lud dj-e Radio Polczat);
c) złoty – Użytkownik VIP wspierający zrzutkę Polczat.pl;
d) zielony, fioletowy, różowy, niebieski – dla Użytkowników kreatywnych, stałych bywalców i osób, które wnoszą pozytywne wibracje jak również Użytkowników, którzy otrzymali 10 polubień;
e) czarny – Użytkownik zarejestrowany;
f) pomarańczowy – Użytkownik niezarejestrowany.
3. Administrator może nadać Użytkownikowi rangę VIP. Ranga VIP powoduje wyróżnienie Użytkownika specjalną ikonką, kolorem i dodatkowymi opcjami, których nie posiada inny Użytkownik bez rangi VIP.
4. Ranga VIP przyznawana jest w szczególności Użytkownikowi, który dokonał darowizny wspierając zrzutkę Polczat.pl. Okres obowiązywania rangi VIP uzależniony jest od wysokości darowizny i wynosi:
a) 3 dni – dla darowizny do 10 zł;
b) 30 dni – dla darowizny od 11 zł do 100 zł;
c) 90 dni – dla darowizny od 101 zł do 300 zł;
d) 365 dni – dla darowizny od 301 zł do 500 zł;
e) dożywotnio – dla darowizny od 501 zł.
5. Celem uzyskania rangi VIP Użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej Administratora dowód dokonania darowizny
6. Administrator zastrzega sobie prawo do nadawania rangi VIP w sytuacjach innych niż określone w pkt 4. według własnego uznania.

§11. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika.

§12. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny.
2. Celem odstąpienia od umowy o świadczenie usługi w przedmiocie utrzymania Konta użytkownika, Użytkownik usuwa konto z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.

§13. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, nazwa użytkownika oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia przez Użytkownika.
4. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie zakreślonym w pkt 3 uznaje się za jej uwzględnienie.

§14. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Administratora (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Korzystanie ze stron internetowych Administratora, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§15. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2023 r. (aktualizacja 07.05.2024)

Regulamin stworzony dla potrzeby serwisu Polczat.pl 
pobierz regulamin 

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Kaczmarek

https://www.krp-sk.pl

Pobierz aplikację Polczat

Dostępną w sklepie Google Play

Button pobierz google play